Pytania i odpowiedzi


1. Dla kogo jest przeznaczony konkurs - Celuj w Innowacje?

Konkurs skierowany jest do ośrodków i instytucji naukowych oraz ich pracowników, którzy poprzez udział w konkursie mają szansę na otrzymanie dofinansowania zgłoszonego projektu badawczego.

2. Jakie są kryteria udziału w konkursie?

W konkursie może wziąć udział jednostka naukowa w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, należąca do sfery finansów publicznych, która prowadzi projekt mający potwierdzoną wynikami hipotezę badawczą, wpisujący się swoją tematyką w obszar tematyczny sformułowany dla konkretnej edycji programu.

3. Jakiego zakresu tematycznego dotyczy pierwsza edycja konkursu?

Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu są: „Procesy zapalne w chorobach płuc”, obejmować następujące zagadnienia:

  • modele In vitro i In vivo do badania molekularnych mechanizmów astmy i POChP
  • molekularne mechanizmy i biomarkery rozwoju astmy i POChP.
  • nowe cele terapeutyczne jako potencjalne miejsce działania leków ze szczególnym uwzględnieniem astmy opornej na leczenie kortykosteroidami
  • terapie celowane w astmie i POChP
  • rola szlaku JAK/STAT oraz PI3K w patogenezie chorób płuc o podłożu zapalnym

4. W jaki sposób można zgłaszać projekty do konkursu?

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia za pomocą formularza umieszczonego na stronie https://celonpharma.com/b-r/konkurs/.

5. Jakie są terminy zgłaszania projektów?

Termin składania Zgłoszeń do I etapu rozpoczyna się 15.05.2013 i upływa 10.06.2013 roku
Termin składania Zgłoszeń do II etapu rozpoczyna się 17.06.2013 i upływa 3.07.2013 roku

6. Jak wygląda ocena merytoryczna projektu?

Ocena merytoryczna Zgłoszeń dokonywana przez Ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej. W oparciu o ocenę Ekspertów Organizator ustala listę rankingową laureatów biorąc pod uwagę, w szczególności następujące kryteria:

a) aplikacyjność Projektu Badawczego,
b) innowacyjność Projektu Badawczego,
c) merytoryczną i techniczną wykonalność projektu,
d) doświadczenie i kompetencje wykonawców.

W terminie 7 dni od daty powiadomienia uczestnika przez Organizatora o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej odbędzie się ustna prezentacja wybranych w Etapie II Projektów Badawczych dokonana przez Kierownika Projektu w siedzibie Organizatora. W skład Komisji Konkursowej oceniającej ustną prezentację wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.