Dofinansowane Projekty

ncbir
strategmed

Rozbudowa struktury i zaplecza badawczego spółki Celon Pharma S.A. poprzez budowę Centrum Badawczo Rozwojowego” – Projekt w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) oraz rozwój kompetencji B+R spółki. Rozumiane jest to jako zwiększenie liczby innowacyjnych projektów badawczych o projekty biotechnologiczne i wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych. Realizacja projektu budowy CBR doprowadzi do powstania drugiego na obszarze woj. mazowieckiego komercyjnego centrum B+R integrującego kilka obszarów technologicznych i terapeutycznych.

Planowany czas realizacji: 2016-2019
Łączna wartość projektu : 97 123 019,84 PLN
Kwota dofinansowania: 35 701 104,82 PLN

JAK - Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym

Kluczowym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, celowanego leku w doustnej terapii chorób o podłożu immunologicznym, który przewyższy aktywnością i bezpieczeństwem dostępne na rynku terapie, a także będzie alternatywą dla pacjentów, u których standardowo stosowane leczenie jest nieskuteczne.

Planowany czas realizacji: 2016-2020
Łączna wartość projektu JAK: 32 733 402,67 PLN
Kwota dofinansowania: 21 687 080,32 PLN

CELONKO – „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR” - Projekt dofinansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 39 025 710 zł

Celon Pharma od wielu lat rozwija projekty nacelowane na wybrane ścieżki nowotworowe. CELONKO, zakładający przedkliniczny i kliniczny rozwój nowego leku przeciwnowotworowego, nacelowanego na receptory FGFR (ang. fibroblast growth factor receptors), wpisuje się w zakres tych działań. W wyniku prac badawczo-rozwojowych uzyskany zostanie selektywny inhibitor drobnocząsteczkowy FGFR.  Lek będzie mógł zostać wykorzystany w walce z nowotworami żołądka, pęcherza oraz w leczeniu płaskonabłonkowego raka płuca. W ramach kolejnych etapów projektu zostanie opracowany test diagnostyczny do identyfikacji pacjentów z aberracjami receptorów FGFR. Dzięki temu, możliwe będzie wyselekcjonowanie pacjentów, którzy odniosą największą korzyść z terapii spersonalizowanej opartej na selektywnym inhibitorze FGFR.

Projekt prowadzony przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo-biznesowym z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Instytucje naukowe odpowiadają za poszukiwanie ścieżek molekularnych i metod diagnostycznych, w ich jednostkach zostanie poprowadzona również, część kliniczna. Celon Pharma jako lider konsorcjum odpowiada za zadania regulacyjne, farmaceutyczne i jakościowe oraz koordynację badań klinicznych nad uzyskaniem inhibitora FGFR.

Planowany czas realizacji: 2015 - 2018
Całkowity koszt projektu: 54 717 125 zł.


NATco - „Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych” – Projekt dofinansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 4 100 000 zł 

„Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych” zakłada opracowanie nowego leku, który będzie poprawiał przebieg procesu prokognitywnego i będzie wykorzystywany w leczeniu m.in. choroby Alzheimera. Dotychczasowe hipotezy badawcze firm farmaceutycznych i instytutów badawczych w leczeniu choroby Alzheimera koncentrowały się na beta-amyloidzie. Programy, które zmierzały do udowodnienia, że to białko jest jedyną przyczyną choroby Alzheimera nie powiodły się. NAtco w badaniach kładzie nacisk na receptory serotoninowe typu 6 (5-HT6). Mogą one mieć korzystny wpływ na procesy kognitywne, które są upośledzone w różnego rodzaju demencjach, polepszając stan pacjentów.

Projekt realizowany przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo biznesowym z krakowskimi ośrodkami naukowymi: oraz Instytutem Farmakologii PAN. Liderem Konsorcjum jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. UJ CM oraz IF PAN dodatkowo odpowiedzialne są za projektowanie związków, prace syntetyczne i badania biologiczno-farmakologiczne. Celon Pharma S.A. odgrywa w projekcie strategiczną rolę partnera przemysłowego. Spółka odpowiedzialna jest za prowadzenie praz badawczych oraz potencjalną komercjalizację leku.

Planowany czas realizacji: 2015 - 2017
Łączna wartość projektu: 4 815 143 zł


NoteSzHD – „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” – Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 26 730 836 zł, w ramach programu STRATEGMED.

Projekt prowadzony jest przez Celon Pharma we współpracy z pięcioma partnerami naukowymi Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutem Farmakologii PAN oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Spółka Celon Pharma jest odpowiedzialna za kluczowe działania związane z rozwojem leku. Do zadań pozostałych członków konsorcjum należy eksploracja mechanizmów działania inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A).

Prace nad innowacyjnymi inhibitorami PDE10A Celon Pharma prowadzi już od 2013. Dodatkowe wsparcie i zainteresowanie ze strony środowiska naukowego to szansa na przyspieszenie tempa prac nad lekiem stosowanym przy zaburzeniach psychotycznych i chorobie Huntingtona oraz udostępnienie tej terapii pacjentom.

Planowany czas realizacji: 2015 - 2017
Łączna wartość projektu STRATEGMED: 40 279 820 zł.

PIKCel – rozwój technologii inhalacyjnej w terapii astmy i POChP

Celem projektu jest potwierdzenie terapeutycznego działania inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Planowane podanie leku ma nastąpić drogą inhalacyjną. Projekt zakłada działania w czterech etapach obejmujących kolejno badania przedkliniczne, toksykologiczne i formulację leku, oraz badania I i II fazy klinicznej.

Projekt jest realizowany od grudnia 2015 r., a jego finał ma nastąpić w czerwcu 2020 r. kiedy przeprowadzone zostaną badania kliniczne fazy IIa typu proof-of concept.

Całkowita wartość projektu o akronimie PIKCel wyniesie 23 508 985,88 PLN, z czego spółka otrzyma 15 373 271,42 PLN dofinansowana w ramach POIR.

DISK - Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji lekoopornej.

Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym na świecie. Przy stosowaniu obecnie dostępnych leków przeciwdepresyjnych efekt terapeutyczny obserwuje się zazwyczaj dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej drogi podania znanego anestetyku, który wykazuje natychmiastowe i utrzymujące się działanie przeciwdepresyjne potwierdzone w kilku próbach klinicznych przeprowadzonych w ciągu ostatniej dekady. Celon Pharma S.A., dzięki swojemu doświadczeniu, proponuje zastosowanie technologii, która umożliwi nie tylko samodzielne stosowanie leku przez pacjentów, ale jednocześnie zapewni kontrolę nad stosowaną dawką.

W ramach projektu, wyznaczony zostanie profil farmakokinetyczny dla innowacyjnego rozwiązania, zweryfikowany zostanie profil bezpieczeństwa w badaniach toksykologicznych, celem sprawdzenia efektywności klinicznej zaproponowanego rozwiązania w badaniach I i II fazy.

Projekt jest realizowany od grudnia 2015 r., a jego finał ma nastąpić w listopadzie 2018  r. kiedy przeprowadzone zostaną badania kliniczne fazy IIa typu proof-of concept.

Całkowita wartość projektu o akronimie DISK wyniesie: 23 356 704,41 PLN, z czego spółka otrzyma 12 670 168,43 PLN dofinansowana w ramach POIR.

FAIND - Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1.

Cukrzyca zaliczana jest obecnie do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych na świecie. Liczba chorych na cukrzycę wciąż wzrasta, a towarzyszące jej powikłania stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku przeciwcukrzycowego, opartego na analogu białka FGF1 (czynnik wzrostu fibroblastów, ang. Fibroblast Growth Factor), który dzięki swoim właściwościom będzie stanowił nową alternatywną terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II.

Projekt będzie obejmował prace nad strukturami innowacyjnych białek, ich testowanie w układach in vitro i in vivo oraz produkcję i charakteryzację. Pozwoli to na badanie wybranego kandydata do badań toksykologicznych i przeprowadzenie badań klinicznych I fazy oraz opracowanie procesu produkcji przemysłowej i przygotowanie dokumentacji CTA. Efektem projektu będzie opracowanie oraz wdrożenie na rynek oryginalnego analogu białka FGF1 stosowanego w terapii cukrzycy.

Projekt jest realizowany przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo biznesowym z Uniwersytetem Wrocławskim od marca 2016 r., a jego finał ma nastąpić w grudniu 2021  r.

Całkowita wartość projektu wyniesie 13 396 154,28  zł, z dofinansowaniem w wysokości 9 941 542,38  zł w ramach POIR 4.1.4.

Projekty zrealizowane

Informujemy, że w latach 2010-2015 firma Celon Pharma S.A. zrealizowała projekt pt.: Opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym”
Numer wniosku o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-14-082/09-00, UDA-POIG.04.01.00 14082/0900
Koszty kwalifikowane: 39 000 000 PLN
Dofinansowanie: 19 500 000 PLN
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 1.4- 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac