Celuj w innowacje – ogólnopolski konkurs na projekt badawczy

O Konkursie

Celuj w Innowacje - to ogólnopolski konkurs na projekty badawcze, którego celem jest zaproszenie do współpracy z przemysłem wybitnych naukowców z dziedzin nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i biotechnologicznych oraz stworzenie im unikalnej szansy na realizowanie wspólnie z firmą Celon Pharma S.A. projektów badawczych związanych z poszukiwaniem przełomowych terapii.

Konkurs skierowany jest do ośrodków i instytucji naukowych oraz ich pracowników, którzy poprzez udział w konkursie mają szansę na otrzymanie dofinansowania zgłoszonego projektu badawczego.

Konkurs wsparli swoim autorytetem wybitni eksperci związani z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju, którzy wraz z Organizatorami konkursu dokonają wyboru najlepszych projektów spośród nadesłanych z całego kraju.

Organizatorem konkursu jest spółka Celon Pharma S.A., a patronat honorowy nad nim objęła PARP. Patronat medialny objął portal biotechnologia.pl

Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu są: „Procesy zapalne w chorobach płuc”, który obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • modele In vitro i In vivo do badania molekularnych mechanizmów astmy i POChP
  • molekularne mechanizmy i biomarkery rozwoju astmy i POChP.
  • nowe cele terapeutyczne jako potencjalne miejsce działania leków ze szczególnym uwzględnieniem astmy opornej na leczenie kortykosteroidami
  • terapie celowane w astmie i POChP
  • rola szlaku JAK/STAT oraz PI3K w patogenezie chorób płuc o podłożu zapalnym

Łączna pula dofinansowania pierwszej edycji konkursu wynosi 400 000 PLN.

Konkurs Celuj w Innowacje obejmuje dwa etapy.

Termin składania Zgłoszeń do I etapu rozpoczyna się 15.05.2013 i upływa 10.06.2013 roku
Termin składania Zgłoszeń do II etapu rozpoczyna się 17.06.2013 i upływa 3.07.2013 roku

Etap I obejmuje ocenę formalną zgłoszenia, w tym zgodność z założeniami konkursu, która odbywa się na podstawie wypełnionego i przesłanego do organizatorów Zgłoszenia. Etap II obejmuje ocenę merytoryczną projektu przedstawionego w Zgłoszeniu przez Ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej. Zakwalifikowanie się do etapu II następuje wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku etapu I. Zapraszamy do zapoznania się z Pytaniami i Odpowiedziami dotyczącymi konkursu. Sekcja będzie rozbudowywana o kolejne zagadnienia zgłaszane w trakcie jego trwania.

Informacji organizacyjnych udziela Sekretariat Konkursu


Ul. Ogrodowa 2A
05-092 Łomianki / Kiełpin
mail: [mailto]konkurs@celonpharma.com[/mailto]

Dokumenty

PARP logo biotechnologia.pl