Laboratorium Chemii Medycznej

W laboratorium Chemii Medycznej prowadzone są syntezy zaprojektowanych związków małocząsteczkowych, przy wykorzystaniu klasycznych systemów do syntezy równoległej (ang. carousel reactors) oraz nowoczesnych reaktorów przepływowych. Dzięki zastosowaniu przystawki TLC-MS chemicy w łatwy sposób mogą kontrolować przebieg prowadzonych syntez oraz szybko scharakteryzować produkty mieszanin reakcyjnych. Każdy związek otrzymany w laboratorium poddawanych jest oczyszczeniu z wykorzystaniem chromatografów flash bądź wysoko sprawnych systemów preparatywnych. Jakość oczyszczonych związków potwierdzana jest przez analizę 1H i 13C NMR oraz spektrometrię masową. Zespół Chemików ma również możliwość prowadzenia syntezy w większej skali dla wyselekcjonowanych związków. Dzięki wyposażeniu laboratorium w  reaktory szklane (1-10L), wyparki procesowe oraz wydajne systemy do oczyszczania (PrepHPLC) mamy możliwość prowadzenia syntez w skali do kilku kilogramów. Oprócz syntezy w laboratorium prowadzone są badania form polimorficznych dla wybranych związków. Do tego celu wykorzystujemy równoległe reaktory do krystalizacji. Otrzymane w procesie krystalizacji formy stałe związków małocząsteczkowych, bądź ich farmaceutycznych soli, są charakteryzowane z wykorzystaniem technik tj.:  spektrometria Ramana, IR, DSC-TGA, czy NMR ciała stałego.