UBA

Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0009/17-00 w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R”
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 07.11.2017

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, skutecznego i bezpiecznego kandydata na lek, stosowanego w terapii wybranych nowotworów litych. Zgodnie z danymi WHO, nowotwory tworzą największą grupę chorób cywilizacyjnych (World Cancer Report, 2014). Ostatnie doniesienia wskazują na istotną rolę ścieżki ubikwityna-proteasom (UPS), w szczególności enzymu aktywującego ubikwitynę (UAE), w regulacji produkcji białek, a tym samym w przeżywaniu komórek nowotworowych. Hamowanie kluczowego enzymu ubikwitylacji białek może stanowić skuteczną alternatywę w terapiach guzów litych. Pierwszym inhibitorem UPS, hamującym proteasom, jest bortezomib, zarejestrowany w terapiach hematologicznych. Jednak jego efekty uboczne, dożylna droga podania oraz brak efektywności w leczeniu guzów litych, wymusza szukanie alternatywnych leków. Projekt będzie prowadzony w 10 etapach, które łącznie będą trwać 45 miesięcy. Pierwsze 9 etapów obejmie badania przemysłowe. Synteza wiodącego, uzyskanego inhibitora UAE, zostanie opracowana do skali GMP. Zostaną opracowane metody analityczne i ostateczna postać leku. Również, prowadzone będą analizy pogłębiające badania mechanizmu działania oraz poszukujące biomarkerów odpowiedzi na terapię. Ponadto, zaplanowano badania ADMET, in vivo i toksykologiczne, w celu potwierdzenia efektywności i bezpieczeństwa związku. Równolegle, związek wiodący będzie optymalizowany, na wypadek pojawienia się danych dyskwalifikujących go jako kandydata na lek. Zidentyfikowane biomarkery zostaną zweryfikowane in vivo i retrospektywnie, z wykorzystaniem guzów pochodzących od pacjentów. Zostanie opracowany i zwalidowany test do selekcji pacjentów do badań klinicznych. Ostatnim etapem projektu, stanowiącym prace rozwojowe, jest przeprowadzenie badań klinicznych I/II fazy z udziałem pacjentów z guzami litymi. Rezultatem projektu będzie opracowany, innowacyjny lek hamujący UAE, o zweryfikowanej efektywności i profilu bezpieczeństwa u pacjentów.


Łączna wartość projektu:
37 472 533,50 PLN
Kwota dofinansowania: 25 646 443,69 PLN