Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie w Celon Pharma S.A.

 • 1. Przedmiot

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie (dalej: Polityka) stanowi wypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego https://celonpharma.com/ (dalej: Serwis).

 • 2. Informacje o administratorze danych osobowych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Celon Pharma spółka akcyjna, z siedzibą w Łomianki / Kiełpin (05-092), Ogrodowa 2A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000437778, NIP: 1181642061, REGON: 01518103300000 (zwanym dalej „Celon Pharma”).
 2. Poza adresem wskazanym w ust. 1, z administratorem mogą się Państwo kontaktować również za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 • 3. Inspektor Ochrony Danych

Celon Pharma wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem [email protected], a także korespondencyjnie na adres Celon Pharma z dopiskiem "IOD".

Inspektor Ochrony Danych: Karolina Żebrowska

 • 4. Informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania
 1. Jeżeli są Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (np. w celu gromadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa podatkowego oraz dokonywania rozliczeń w zakresie podatków i opłat) (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji naszego uzasadnionego prawem interesu w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia i obrony w zakresie wzajemnych roszczeń, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i administracji, a także marketingu usług własnych (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia tej współpracy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych (zazwyczaj będzie to okres pięciu lat od chwili zakończenia roku, w którym umowa ustała).
 2. Jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez naszych (także potencjalnych) klientów (w tym ich pracownikami, podwykonawcami, pełnomocnikami, reprezentantami) i realizują Państwo zadania związane z naszą z nimi współpracą, Państwa dane osobowe będą w celu zawarcia i wykonania umów z tymi podmiotami, w celu dochodzenia i obrony przed ew. wzajemnymi roszczeniami, a także w celu marketingu usług własnych. Podstawą prawną będzie realizacja naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia tej współpracy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych (zazwyczaj będzie to okres pięciu lat od chwili zakończenia roku, w którym umowa ustała).
 3. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, a nie zachodzi żaden inny przypadek, o którym mowa powyżej, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (podstawą prawną będzie tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przechowywane najpóźniej do zakończenia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie korespondencji.
 4. Jeżeli korzystają Państwo z Serwisu, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia możliwości administrowania Serwisem, a także wykrywania nieautoryzowanych dostępów i ochrony przed nimi. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Prowadzimy następujące portale społecznościowe:
  1. LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/celon-pharma-s-a/
  2. Facebook: Celon Pharma Akcja Rekrutacja | Czosnów | Facebook

w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na portalu przygotowanych przez Celon Pharma treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników portalu, gdy odwiedzają nasz profil, bądź wchodzą z nim w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

 • 5. Odbiorcy danych
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom osób i podmiotów:
  1. osoby u nas zatrudnione oraz nasi podwykonawcy,
  2. organom skarbowym, sądy i inne urzędy,
  3. bankom oraz operatorom usług płatniczych.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w związku z technicznymi uwarunkowaniami bądź obowiązkami prawnymi. Każdorazowo dzieje się to jednak na podstawie instrumentów prawnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 • 6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),
  7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: Celon Pharma, lub adres e-mail: [email protected] .
  8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 • 7. Informacja dot. dobrowolności lub istnienia obowiązku podania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, które sami nam Państwo podali, ich podanie jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. zawarcia umowy).

 • 8. Pliki cookie
 1. Pliki cookie to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie oraz aplikacji. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookie nie prowadzi do zidentyfikowania Państwa przez nas jako konkretnej osoby.
 2. Pliki cookie, które są niezbędne dla funkcjonowania serwisu i aplikacji, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookie, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookie:
  1. niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 3. W Serwisie wykorzystywane są cookie sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookie trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z serwisu i aplikacji
 4. Mają Państwo możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookie również za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:
  1. Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  2. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  3. Google/Chrome/Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  4. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  6. Safari (wersja iOS) - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265