Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych (także danych osobowych), uzyskanych poprzez stronę www.celonpharma.com przez Celon Pharma S.A., która jest Administratorem Danych Osobowych oraz danych uzyskanych przez pracowników Recepcji w trakcie rozmów telefonicznych przychodzących do Celon Pharma S.A. na numer (22) 751 59 33.

Niniejszy dokument odnosi się także do danych przesyłanych na adresy mailowe: [email protected] oraz [email protected], dedykowanych odpowiednio inwestorom oraz przedstawicielom mediów. Przetwarzanie danych przesyłanych na ww. adresy i przetwarzanych przez Celon Pharma S.A. jest związane wyłącznie na potrzeby prowadzenia komunikacji oraz przekazywania informacji dotyczących działalności biznesowej prowadzonej przez Spółkę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celon Pharma S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 2 A, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000437778 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP 118-16-42-061, kapitał zakładowy 5 103 000 złotych, w pełni opłacony („Administrator”);
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail [email protected]

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje oznaczają:
a) Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.celonpharma.com;
b) Właściciel strony internetowej – Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 2 A, 05-092 Łomianki;
c) Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.celonpharma.com

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  W każdym momencie Użytkownikom przysługuje prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania ich danych osobowych. W sytuacji, gdy ma to miejsce, Użytkownikom przysługuje prawo do:
  • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na gruncie przepisów RODO oraz o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, o źródłach pochodzenia danych;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) oraz ich usunięcia (art. 17 RODO – Prawo do „bycia zapomnianym”).
  Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Użytkownikom w szczególności w sytuacji gdy nie są już one niezbędne do celów, dla których były zbierane i przetwarzane lub został wniesiony sprzeciw wobec ich przetwarzania lub została cofnięta zgoda, na której opierało się ich przetwarzanie lub zostały one przetworzone niezgodnie z prawem.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo do ich ograniczenia, gdy:
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • Spółka nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczył oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. w systemach IT. Użytkownik może również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio do innego administratora. Spółka zastrzega, że w takim przypadku żądanie takie będzie mogło zostać spełnione jedynie w sytuacji, gdy będzie to techniczne możliwe.
 5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)
  Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, która została udzielona w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, jak również podczas korzystania z innych świadczonych przez Spółkę usług.
  Oświadczenia w zakresie realizacji wskazanych wyżej praw prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może wystąpić ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Stronie Internetowej.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W procesie przetwarzania danych Spółka uwzględni szczególny charakter danych oraz ich zakres.

Adres IP a pliki cookie
Prowadząc stronę internetową www.celonpharma.com Spółka gromadzi dane z wykorzystaniem technologii plików cookie, dzięki czemu mamy możliwość zachowania informacji o preferowanych ustawieniach komputera (bądź innych urządzeń korzystających z internetu) czy preferencjach użytkownika do kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w postaci plików cookie jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona za pośrednictwem przeglądarki internetowej).