Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w zakresie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 9 kwietnia 2018 roku

Data sporządzenia: 2018-03-16,
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w zakresie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 9 kwietnia 2018 roku
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w załączonych do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 13 marca 2018 r. projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 9 kwietnia 2018 roku („NWZ”), w wyniku omyłki nie zamieszczono projektu uchwały do punktu 5 planowanego porządku obrad NWZ dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto w treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podano nieprawidłowy porządek obrad.

Powinno być:

„1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Było:

„1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowaną treść projektów uchwał.