4.2 #2

CELON PHARMA Sp. z o.o.
Uzyskała wsparcie na realizacje projektu
pt.:
 „Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego o nowe Laboratorium Badań
Przedklinicznych Innowacyjnych Leków stosowanych w terapii chorób metabolicznych i neurologicznych”
w ramach
 Działania 4.2 :
„Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”
Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka