BAAP

Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii chorób o podłożu zapalnym

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0081/18-00 w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R”
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.03.2019

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy screaningu, projektowania i produkcji bispecyficznych biotechnologicznych terapeutyków w terapii chorób o podłożu zapalnym, w oparciu o technikę Phage Display oraz innowacyjny system ekspresji.

Bispecyficzne konstrukty stanowią obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych trendów w rozwoju terapii. Podejście to pozwala na projektowanie cząsteczek zdolnych do jednoczesnego hamowania/modulowania dwóch celów molekularnych, umożliwiając synergistyczne działanie obu elementów terapeutycznych i zwiększenie efektywności terapii oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Efektem projektu będzie opracowanie oraz ewaluacja podczas badań klinicznych innowacyjnego, produktu biotechnologicznego, stosowanego w terapii chorób o podłożu zapalnym, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca czy nieswoiste zapalenie jelit obejmujące chorobę Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Choroby te stanowią ogromny problem cywilizacyjny, który dotyka bardzo często osoby o niskich dochodach. Wdrożenie rezultatów projektu doprowadzi do obniżenia ceny najnowszej generacji terapeutyków, zwiększenia ich dostępności, a tym samym ograniczenia kosztów społeczno-gospodarczych, związanych z tymi schorzeniami. Projekt realizowany będzie przez około 60 miesięcy w 8 etapach. Etapy 1-7 dotyczyć będą badań przemysłowych nad opracowaniem i selekcją efektywnych przeciwciał/scaffoldów interagujących z celami molekularnymi i wyborem synergistycznie działającej pary przy użyciu metod fizykochemicznych, biochemicznych, in vitro i in vivo. Dla wybranej pary opracowany zostanie innowacyjny, zwalidowany proces produkcji, pozwalający na uzyskanie szarż do badań toksykologicznych, a w efekcie uzyskanie i zwolnienie API do badań klinicznych. Ostatni, 8 etap projektu obejmować będzie prace rozwojowe nad przygotowaniem dokumentacji IMPD, CTA i badania kliniczne. Innowacyjność rezultatów projektu potwierdzona zostanie planowanymi patentami.


Łączna wartość projektu:
39 815 485,00 PLN
Kwota dofinansowania: 24 650 532,50 PLN