Celon Pharma S.A. w drodze na giełdę

29 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki, co oznacza, że jej pierwsze notowanie na GPW może odbyć się jesienią tego roku. 

Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie.

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych jest elementem realizacji długoterminowego planu, którego fundamenty budowaliśmy od początku działalności firmy. Nasz model biznesowy jest skuteczny i od lat przynosi efekty mówi Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharma S.A. -  Naszym nadrzędnym celem, jest rozwój i produkcja specjalistycznych leków recepturowych będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby kliniczne.

Zastrzegamy, że:

1) niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

2) prospekt emisyjny zostanie opublikowany w związku z ofertą publiczną Akcji Serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B oraz praw do akcji serii B Celon Pharma SA z siedzibą w Kiełpinie (firmą inwestycyjną jest Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.).

3) prospekt emisyjny będzie dostępny na stronie internetowej Oferującego, którym jest Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. (www.mercuriusdm.pl) oraz Celon Pharma S.A. (www.celonpharma.com).

Niniejszy materiał nie stanowi jakiejkolwiek oferty ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Celon Pharma S.A. i jego akcjach, w tym o pierwszej ofercie publicznej, jest prospekt emisyjny, który zostanie udostępniony w miejscach wskazanych powyżej. Inwestorzy zainteresowani udziałem w pierwszej ofercie publicznej akcji Celon Pharma S.A. powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego i dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować decyzje inwestycyjne co do akcji Celon Pharma S.A. Pierwsza oferta publiczna akcji Celon Pharma S.A. będzie przeprowadzana na podstawie powyższego prospektu emisyjnego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prospekt ten nie może być traktowany jako podstawa oferowania lub proponowania nabycia akcji Celon Pharma  S.A.

W związku z powyższym odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.