Celon Pharma wśród członków założycieli Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”

17 marca br. przedstawiciele najważniejszych w Polsce placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych, w tym Celon Pharma, podpisali umowę dotyczącą utworzenia Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Podpisane porozumienie zwiększa szanse na pozyskanie unijnych środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny.

Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed” to pierwsza w naszym kraju Platforma Technologiczna łączącą naukowców i przedsiębiorców z dziedziny neuromedycyny, neurobiologii i farmacji.Inicjatorami jej utworzenia są: prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, prof.  Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A. Nowo powstała inicjatywa ma na celu zwiększenie znaczenia nowoczesnej neuromedycny w ramach gospodarki europejskiej. Do zadań „InnoNeuroMed” będzie należało m.in. angażowanie się wdefiniowanie i implementację europejskich Strategicznych Agend Badawczych oraz aktywne uczestnictwo w programach naukowo-badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzont 2020). Członkowie platformy „InnoNeuroMed” zajmą się także przygotowywaniem krajowego strategicznego studium do programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz opracowaniem strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie neuromedycyny.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do ustanowienia programu sektorowego, a co za tym idzie zwiększa szansę na pozyskanie  środków finansowych na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny - mówi prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, koordynator naukowy przedsięwzięcia

Choroby układu nerwowego stanowią obecnie jedno z największych wyzwań  współczesnej medycyny i systemu opieki zdrowotnej.  Koszty terapeutyczne i społeczne chorób układu nerwowego w Unii Europejskiej sięgają 800 mld euro rocznie, co oznacza, że przekraczają one łączne wydatki na zwalczanie nowotworów, chorób układu krążenia i cukrzycy.

Należy pamiętać, że będą one jeszcze rosły z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa. W ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się jedną z najpowszechniej występujących chorób, dlatego poszukiwanie i wdrażanie nowych terapii schorzeń układu nerwowego jest priorytetowym zadaniem stawianym przed naukowcami z dziedzin neurobiologii i neuromedycyny. Powstanie „InnoNeuroMed” daje nadzieję na to, że przed polską neuromedycyną otworzą się nowe horyzonty, dzięki którym walka z chorobami układu nerwowego stanie się jeszcze skuteczniejsza – dodaje prof. Kaczmarek.

„InnoNeuroMed” to inicjatywa łącząca ludzi nauki i biznesu, którzy nie tylko są specjalistami w swoich dziedzinach, ale posiadają także określoną wizję dotyczącą rozwoju neuromedycyny – mówi dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A.Chcemy  budować współpracę pomiędzy nauką, a przemysłem poprzez inicjowanie i koordynację badań naukowo-technicznych i  komercjalizację rozwiązań naukowych. Liczymy, że dzięki połączonym, w ramach konsorcjum, siłom będziemy w stanie optymalnie wykorzystywać fundusze strukturalne, a dzięki temu zwiększać konkurencyjność polskich przedsięwzięć w obszarze neuromedycyny.

W gronie członków założycieli, którzy podpisali porozumienie 17 marca br. w Instytucie  Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie znaleźli się:

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
  w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Celon Pharma S.A.
 • ADR Sp. z o.o.
 • Genexo Sp. z o. o.
 • OncoArendi Therapeutics Sp. z. o. o
 • Polpharma S.A.
 • Selvita S.A.

„InnoNeuroMed” jest inicjatywą powstałą w związku z koncepcją budowy Europejskich Platform Technologicznych (EPT). Nowa strategia rozwojowa Unii Europejskiej „Europa 2020” kładzie nacisk na budowę dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowym instrumentem realizacji tej strategii jest inicjatywa budowy Europejskich Platform Technologicznych, które mają tworzyć stałe struktury skupiające kluczowych przedstawicieli firm i koncernów działających w ramach danego sektora. Członkowie ETP powołują grupy robocze w ramach których definiują potrzeby badawcze sektora i formułują je w postaci Strategicznych Agend Badawczych (SRA). W ramach pracy ETP przygotowywane są także inne dokumenty określające wizje rozwoju danego sektora w zakresie technologii.

IMG_6172 IMG_6723 IMG_6663 IMG_6609 IMG_6561 IMG_6536 IMG_6368 IMG_6346 IMG_6322 IMG_6278 IMG_6257