GRAPPA

Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego.

Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego.

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1323/20-00 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw , Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 2021-03-22

Celem projektu jest eksploracja cząsteczki CPL207280 do leczenia różnego typu bólu, zwłaszcza przewlekłego, o charakterze neuropatycznym.

Łączna wartość projektu: 42 309 934,37 PLN
Kwota dofinansowania: 22 201 621,56 PLN