JAK 3.o

Walidacja in vivo, rozwój toksykologiczny i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID – 19.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0454/20-00

Walidacja in vivo, rozwój toksykologiczny i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID – 19.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0454/20-00 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw , Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 2021-03-30

Celem projektu jest niekliniczne i kliniczne potwierdzenie skuteczności oraz bezpieczeństwa związku CPL116 - innowacyjnego inhibitora kinaz JAK/ROCK opracowanego w Celon Pharma – w podaniu inhalacyjnym we wskazaniach: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i idiopatyczne zwłóknienie płuc (IPF).

Łączna wartość projektu: 46 943 882,20 PLN
Kwota dofinansowania: 27 150 993,19 PLN