Komunikat bieżący nr 25/2017 – Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego

Data sporządzenia: 2017-10-05; godz. 12:44
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:     

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego w Kazuniu Nowym („CBR”), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Zamawiający”) informuje, że w dniu 5 października 2017 roku otrzymał obustronnie podpisaną umowę ze SKANSKA S.A. („Wykonawca”) o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego budynku CBR wraz z instalacjami wewnętrznymi, drogami i terenem zewnętrznym oraz sieciami zewnętrznymi („Umowa”).

Wartość wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy   z   tytułu   realizacji   przedmiotu Umowy wynosi 29,6 mln zł netto. Wykonawca ukończy całość robót w terminie do 12 miesięcy liczonych od najpóźniejszej z dat przekazania następujących elementów: placu budowy, stosownych zezwoleń administracyjnych na prowadzenie inwestycji,  dokumentacji wykonawczej.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego kary umowne występują w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający (w wysokości 10% wartości Umowy) oraz zwłoki w wypłacie wynagrodzenia. Łączna wartość kar nie może przekroczyć 10% wartości Umowy. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.