Neurologia

Choroby układu nerwowego stanowią największe wyzwanie współczesnej medycyny i systemu opieki zdrowotnej. Z jednej strony wyzwaniem jest złożoność mózgu człowieka oraz kontrolujących go mechanizmów, z drugiej strony, koszty terapeutyczne i społeczne chorób układu nerwowego w Unii Europejskiej znacząco przekraczają łączne wydatki na zwalczanie chorób nowotworowych nowotworów, chorób układu krążenia czy cukrzycy. Całkowite koszty medyczne i społecznie schorzeń układu nerwowego w Europie oszacowano na 798 miliardów euro rocznie.Najnowsze prognozy populacyjne wskazują iż koszty leczenia chorób układu nerwowego będą rosły. Uwzględniając fakty postępującego starzenia się ludności w krajach wysoko i średnio rozwiniętych (i w zasadzie brak możliwości odtwarzania komórek nerwowych w trakcie życia człowieka), stresogennego tempa i złożoności życia zawodowego oraz codziennego współczesnych społeczeństw. Wdrożenie skutecznych terapii jest jednym z zasadniczych elementów umożliwiających zniwelowanie niekorzystnych krótko-, jak i długoterminowych skutków wystąpienia zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Celon Pharma S.A. poszukuje nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań starając się wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów cierpiących na różnego rodzaje chorób układu nerwowego włączając w to schizofrenię, demencję, pląsawice Huntingtona, depresję.

Inhibitory Fosfodiesterazy 10A

Fosfodiesteraza 10A (PDE10A) jest enzymem hydrolizującym cykliczne nukleotydy cGMP i cAMP będące uniwersalnymi przekaźnikami komórkowymi. PDE10A ulega wysokiej i specyficznej ekspresji w średnich neuronach kolczystych prążkowia czyniąc to białko atrakcyjnym celem do interwencji farmakologicznej dla chorób, które mają swoje etiologię w zaburzeniach funkcjonowania tej części mózgu. Rozwój inhibitora PDE10A może mieć szczególne znaczenie dla chorych ze schizofrenią lub innymi psychozami czy też pląsawicą Huntingtona dając im szanse na skorzystanie z efektywnej i pozbawionej niekorzystnych efektów metabolicznych terapii.

Antagoniści receptorów 5-HT6

Receptory 5-HT6 zlokalizowane są w ośrodkowym układzie nerwowym i stanowią istotną część układu receptorów serotoninowych. Inhibicja receptorów 5-HT6 prowadzi do zwiększenia przekaźnictwa w układzie cholinergicznym i glutaminergicznym i ułatwia uwalnianie dopaminy i noradrenaliny. Modulacja działania receptorów 5-HT6, w związku z ich lokalizacją i funkcją, może mieć szczególne znaczenie dla chorych cierpiących na różnego rodzaju otępienia i demencje z współwystępującymi tzw. objawami behawioralnymi i psychologicznymi. Celem projektu jest opracowanie bezpiecznej w stosowaniu chronicznym terapii skierowanej do pacjentów z tego typu schorzeniami.

Nowa postać S-ketaminy w leczeniu depresji

Depresja należy do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych na świecie a jednym z największych wyzwań w jej leczeniu są tzw. depresje lekooporne. W ostatnich latach wykazano, że ketamina, znany lek analgetyczny i anestetyczny wykazuje również silne działanie antydepresyjne. Rozwiązaniem opracowywanym w laboratoriach Celon Pharma jest innowacyjna pozażylna droga podania enancjomeru związku czynnego – S-ketaminy . Tego typu rozwiązanie pozwoli na szersze stosowanie terapii u osób z depresją i choroba dwubiegunową oraz poprawi komfort ich życia.