Onkologia

Nowe Terapie w Onkologii

Nowotwory są drugą przyczyną zgonów na świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia szacuje się, że w roku 2030 przybędzie ponad 21 milionów chorych na nowotwory, a 17 milionów osób umrze z powodu choroby nowotworowej. Jednym z priorytetów współczesnej medycyny jest odkrycie nowych, bardziej efektywnych i bezpiecznych terapii przeciwnowotworowych, które zahamują progresję choroby i przedłużą życie pacjentów. Coraz szersza wiedza dotycząca mechanizmów onkogenezy niesie za sobą rozwój terapii skierowanych przeciwko określonym celom molekularnym, co pozwala na dalszą eksplorację obszaru terapii celowanych a w konsekwencji także terapii spersonalizowanych.

Aby sprostać potrzebom pacjentów, Celon Pharma skupia się na rozwoju innowacyjnych terapii celowanych, które będą skuteczne, bezpieczne, lepiej tolerowane i szeroko dostępne dla wszystkich pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe.

Inhibitory FGFR

Receptory dla czynników wzrostu fibroblastów (FGFR) należą do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych, które zaangażowane są w przekazywanie sygnału związane z proliferacją komórek nowotworowych, progresją nowotworów i angiogenezą. Coraz więcej danych wskazuje, że choroby nowotworowe są związane z zaburzonym szlakiem sygnałowym zależnym od FGFR: wynikają z mutacji, amplifikacji, czy nadekspresji genów FGFR. Terapie skierowane przeciwko białkom FGFR stanowią atrakcyjną terapię przeciwnowotworową dla pacjentów z nowotworami zależnymi od szlaku FGFR, w tym nowotworów pęcherza, żołądka, endometrium oraz płuca.

Inhibitory ścieżki degradacji białek

Ścieżka UPS (ang. ubiquitin proteasome system) odpowiada za degradacji białek w komórce. Szlak ten działa nieprawidłowo w wielu komórkach nowotworowych, dlatego inhibitory szlaku mogą być nową terapią stosowaną m.in. w raku jelita grubego, prostaty, płuca, piersi, szpiczaku mnogim, chłoniakach B-komórkowych, AML. Dotychczas opracowane terapie m.in. bortezomib – inhibitor proteasomu, podawane są dożylnie i charakteryzują się znacznymi efektami ubocznymi. Opracowanie bezpiecznego inhibitora ścieżki degradacji białek do podania doustnego, będzie stanowił nową terapię dla pacjentów cierpiących na nowotwory lite, jak i hematologiczne.

Inhibitory MER

Kinaza tyrozynowa MER reguluje wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe oraz ekspresję genów związanych z przeżyciem i migracją komórek, fagocytozą komórek apoptotycznych, czy reorganizacją cytoszkieletu. MER ulega nadkespresji w wielu nowotworach, zarówno w ostrych białaczkach, jak i w guzach litych. Hamowanie MER może mieć podwójny efekt przeciwnowotworowy: z jednej strony w kombinacji z dotychczasowo stosowanymi terapiami może prowadzić do apoptozy komórek, z drugiej strony może stymulować przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną.