Raport 31/2021 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 21.494.827,07 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

a) w kwocie 18.344.827,07 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3.150.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. w wysokości 0,07 zł na jedną akcję).

Dywidendą objętych jest 45.000.000 akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 15 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2021 r