Raport bieżący 32/2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Wszystkie pozostałe uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

https://celonpharma.com/wp-content/uploads/2021/06/Uchwaly-ZWZ-Celon-Pharma-29.06.2021r.pdf