Raport bieżący 10/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 maja 2020 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki.

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej".

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.".

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie ma być przedmiotem pkt 7 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie przekazane w terminie późniejszym po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Regulamin WZA - projekt

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty uchwał WZA 19052020

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej