Raport bieżący 11/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał

Data: 25.03.2019, godzina: 16:10
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2019 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki.

 Planowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie ma być przedmiotem pkt 6 i 7 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane w terminie późniejszym po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Ogłoszenie

Projekty uchwał