Raport bieżący 12/2022 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2021 i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data: 25.05.2022, godz. 17:26

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki co do pokrycia straty za rok 2021 i wypłaty dywidendy. Uchwała Zarządu została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

W treści uchwały wskazano, iż w związku z wystąpieniem straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 11.606.054,98 zł Zarząd rekomenduje, by wymieniona strata została pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych.

Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę przez Spółkę dywidendy w wysokości 0,29 zł na jedną akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje Spółki 14.798.700,00 zł, przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki zaproponował dzień 1 lipca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy - 11 lipca 2022 r.

Ostateczną decyzję o pokryciu straty za rok obrotowy 2021 oraz wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.