Raport bieżący 12/2024 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 21 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, iż:

a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w wysokości 28 124 tysiące złotych zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów;

b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4 084 520,00 zł, przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

Dywidendą objętych jest 51.056.500 akcji Spółki.

Dzień dywidendy ustalono na 28 czerwca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 lipca 2024 r.