Raport bieżący 13/2024 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2024 r. wraz z pisemną opinią Zarządu Spółki stanowiącą załącznik do uchwały nr 18, a ponadto „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2023” zatwierdzone uchwałą nr 7 oraz „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023.-31.12.2023”, którego zaopiniowanie było przedmiotem uchwały nr 17.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Wszystkie pozostałe uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.