Raport bieżący 14/2021- Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

Data sporządzenia: 2021-03-15                                                       Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:       
                                                                                   W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia z dnia 16 lutego 2021 r., w którym Celon Pharma S.A. („Spółka”) poinformowała o podjęciu uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje o podjęciu uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach ww. docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. W załączeniu Spółka przekazuje kopię podjętej uchwały.

Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki określonych uchwałą Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r.