Raport bieżący 15/2021 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Data: 24.03.2021, godz. 8:36

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Treść raportu:                                                                                                                                

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)”,  przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42,3 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 2/2021.