Raport bieżący 15/2024 – Podpisanie umowy objęcia i opłacenie akcji nowej emisji serii E przez Tang Capital Partners, LP

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 Celon Pharma S.A. („Celon”, „Spółka”) dotyczącego zawarcia umów w sprawie współpracy z Tang Capital w celu utworzenia Novohale Therapeutics, LLC i dalszego rozwoju leku Falkieri poprzez realizację globalnego badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej, w którym wskazano, iż podpisane umowy przewidują bezpośrednią inwestycję Tang Capital w Celon, polegającą na objęciu 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz wobec podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 18 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E (Uchwała Emisyjna), w której postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 270.000 zł do kwoty 5.375.650 zł poprzez emisję 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii E”) z wyłączeniem prawa poboru, przy czym emisja Akcji Serii E miała nastąpić w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego podmiotu, tj. Tang Capital Partners, LP, spółka komandytowa (limited partnership) z Delaware z siedzibą przy 4747 Executive Dr. Suite 210, San Diego, CA 92121, USA („Inwestor”),

Zarząd Spółki informuje o podpisaniu z Inwestorem umowy objęcia Akcji Serii E oraz, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego Akcje Serii E zostały opłacone.

Zgodnie z treścią umowy Spółka złożyła Inwestorowi ofertę objęcia 2.700.000 Akcji Serii E, po cenie emisyjnej równej 15 zł za jedną Akcję Serii E, a więc za łączną kwotę 40.500.000 zł, a Inwestor akceptuje Ofertę, wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki i obejmuje 2.700.000 Akcji Serii E („Objęte Akcje”) zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Inwestor pokrył Objęte Akcje wkładem pieniężnym poprzez wpłatę łącznej kwoty 40.500.000 zł na rachunek bankowy Spółki.