Raport bieżący 15/2020 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 19 maja 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktów 7 i 11 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie RN