Raport bieżący 16/2024 – Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla kadry kierowniczej    

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
01.07.2024 g.17:19.        

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie przydziału łącznie 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry kierowniczej za 2024 rok.

Każdy z Warrantów uprawnia do objęcia 1 akcji serii C Spółki po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za akcję. Warranty są emitowane są na podstawie Uchwały nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Przydział Warrantów został dokonany na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki oraz na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu na lata 2021-2030 Celon Pharma S.A. (zob. raport bieżący nr 44/2021), w związku z zatwierdzeniem realizacji celów kadry kierowniczej, określonych zgodnie postanowieniami tego Regulaminu.