Raport bieżący 16/2020 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data: 19.04.2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.

 Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2019 rok w kwocie 11.934.958,55 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

a) w kwocie 8.334.958,55 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3.600.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,08 zł na jedną akcję).

 Dywidendą objętych jest 45.000.000 akcji Spółki.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 2 czerwca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2020 r.