Raport bieżący 17/2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Data sporządzenia: 2022-06-22

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

Treść raportu: 

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2021 uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zatwierdzone uchwałą nr 7 i Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021, którego zaopiniowanie było przedmiotem uchwały nr 18.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Wszystkie pozostałe uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdanie RN

Uchwały podjęte przez WZA