Raport bieżący 18/2021 – Zakończenie badania klinicznego I fazy związku CPL’280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji

Podstawa prawna: MAR. art. 17 informacje poufne.
Data: 1.04.2021, 8:33.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40, (zwanego dalej CPL’280) Spółka informuje, że 1 kwietnia 2021 r., otrzymała informację z ośrodka klinicznego o zakończeniu podawania leku ochotnikom, w tzw. wielokrotnym podaniu, w najwyższej dawce. Niniejszym Spółka stwierdza ukończenie aktywnej części klinicznej badania I fazy.

Celem badania było określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku, a także jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym oraz wielokrotnym podaniu, a także interakcji z metforminą i pokarmem.

W całym badaniu I fazy wzięło udział 68 zdrowych ochotników. Lek wykazał się korzystnym profilem bezpieczeństwa bez obserwacji żadnych niepokojących działań niepożądanych, zarówno po jedno, jak i wielokrotnym podawaniu. Wcześniej nie stwierdzono interakcji CPL’280, zarówno z metforminą, jak i pokarmem, co daje komfort elastycznego i bezpiecznego dawkowania w chronicznym leczeniu chorób metabolicznych.

W ramach dotychczas przeprowadzonych badań laboratoryjnych wśród ochotników biorących udział w badaniu I fazy, nie stwierdzono negatywnego wpływu CPL’280 na monitorowane parametry mogące świadczyć o hepatotoksyczności, w tym na zmiany poziomów enzymów wątrobowych ALT i AST.

CPL280 jest przedstawicielem najnowszej generacji leków stosowanych w cukrzycy i schorzeniach metabolicznych.

Lek wcześniej wykazał wyjątkowo korzystny profil bezpieczeństwa w badaniach przedklinicznych, co odróżnia go od innych leków w tej klasie.

Badanie było prowadzone w ramach projektu GATE, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIR), w wysokości 24,7 mln.