Raport bieżący 18/2017 Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie trzech projektów Spółki

Data sporządzenia: 2017-07-06, godz.16:03
Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A.
Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie trzech projektów Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma  S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 r. powziął informację, iż trzy wnioski Spółki o dofinansowanie projektów złożone w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm (konkurs 2/1.2/2017_POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, zostały zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) do dofinansowania:

1. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego” – całkowity koszt projektu został określony na 34,9 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 23,2 mln zł.

2. „Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny leku biopodobnego opartego o fragment Fab” – całkowity koszt projektu został określony na 39,9 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 25,6 mln zł.

3. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów” – całkowity koszt projektu został określony na 37,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 25,7 mln zł.

Wnioski Spółki o dofinansowanie zostały pozytywnie rozpatrzone i rekomendowane do dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania może ulec zmianie. O zawarciu umów o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.