Raport bieżący 19/2022 – Przyznanie 5.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Data sporządzenia: 2022-07-07

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Przyznanie 5.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o zapisaniu na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 5.000 akcji Spółki serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Akcje”). Akcje zostały objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, o których przyznaniu w ramach Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Zgodnie z wiedzą powziętą przez Spółkę przyznanie Akcji nastąpiło w dniu 27 czerwca 2022 r., zgodnie z oświadczeniami osób uprawnionych do objęcia Akcji, po wniesieniu przez nie wkładów na Akcje w pełnej wysokości, zgodnie z Uchwałą nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Wraz z przyznaniem Akcji nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą 500 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 103 500 zł i dzieli się na 51 035 000 akcji, w tym:

- 15.000.000 akcji imiennych serii A1, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 66.035.000.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po przyznaniu ww. Akcji wynosi 196.500 zł.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki.