Raport bieżący 2/2021 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Temat: Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, godz. 16:27

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)”,  przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 42,3 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 mln zł.

Przewlekłe schorzenia bólowe towarzyszą coraz częstszym chorobom cywilizacyjnym i urazom fizycznym. Ostatnie odkrycia naukowe potwierdzają, że agonizm GPR40 jest kluczowy w modyfikacji bólu zapalnego oraz neuropatycznego.

Ostatecznym celem tego projektu jest ewaluacja kandydata na lek, w ramach badań klinicznych fazy II, w leczeniu bólu neuropatycznego.

Związek CPL207208, zwany również CPL’208 to specyficzny agonista receptora GPR40. Jest rozwijany przez Celon Pharma S.A. , w leczeniu cukrzycy typu II oraz  neuropatii cukrzycowych. i z sukcesem przeszedł I fazę badań klinicznych

Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym