Raport bieżący 21/2021 – Dokonanie wpisu w KRS kapitału docelowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki


Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje o dokonaniu w dniu 5 maja 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu w Rubryce 8 KRS:

- kapitału docelowego Spółki w wysokości 1.500.000 zł, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 r. uchwały nr 4/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej (dalej: "Uchwała nr 4/2021");

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 200.000 zł, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 r. uchwały nr 7/2021 w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przypomina, iż treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2021, a informacja o rejestracji stosownych zmian Statutu została przekazana w raporcie bieżącym nr 20/2021.