Raport bieżący 22/2021 – Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego i uchylenie poprzedniej uchwały

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. Jednocześnie Zarząd Spółki zdecydował o uchyleniu uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, podjętej w dniu 5 marca 2021 r. jako uchwała warunkowa (o jej podjęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2021). W załączeniu Spółka przekazuje kopię uchwały podjętej w dniu 10 maja 2021 r.

Zarząd Spółki przypomina, iż uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 r. (raport bieżący nr 9/2021), a informacja o zarejestrowaniu stosownych zmian Statutu oraz o dokonaniu wpisu kapitału docelowego w KRS została opublikowana raportami bieżącymi nr 20/2021 i 21/2021 odpowiednio w dniach 12 kwietnia 2021 r. i 6 maja 2021 r.