Raport bieżący 22/2019 – Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR

Raport bieżący 22/2019
Data publikacji: 14.10.2019 r. godz.: 15:19
Temat:  Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2019 r. powziął informację, iż dwa wnioski Spółki o dofinansowanie projektów przedstawione do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) do dofinansowania.

PROJEKT 1:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów – cBITE”

Całkowity koszt projektu został określony na 43,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 26,7 mln zł.

Celem projektu jest opracowanie pierwszego w klasie bispecyficznego immunoterapeutyku opartego o fragmenty przeciwciał – cBITE oraz jego rozwój przedkliniczny i kliniczny jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów złośliwych. Konstrukty bispecyficzne oraz immunoterapie, stanowią obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych trendów w rozwoju terapii onkologicznych, ponieważ pozwalają na konstrukcję cząsteczek zdolnych do jednoczesnego hamowania/modulowania dwóch celów molekularnych oraz mobilizują do działania przeciwnowotworowego często podlegający immunosupresji układ immunologiczny pacjenta.
Projekt ma bardzo duży potencjał oferując możliwość rozwoju nowej generacji leków w biotechnologii onkologicznej.

PROJEKT 2:

„Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych” -  CITY

Całkowity koszt projektu został określony na 45,7 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 27,9 mln zł

Projekt ma na celu opracowanie pierwszego w klasie (first-in-class), innowacyjnego dualnego inhibitora – znoszącego immunosupresję oraz działającego cytotoksycznie na komórki nowotworu, a także jego ewaluację kliniczną, jako kandydata na lek w terapii wybranych guzów litych oraz białaczek. Projekt obejmuje wytypowanie oraz walidację molekularnego biomarkera, którego celem będzie wspomaganie oceny skuteczności terapii.

Ostateczna kwota dofinansowania ww. projektów może ulec zmianie. O zawarciu umów o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Spółka wiąże duże nadzieje z tymi celami molekularnymi, które mogą stać się przełomem w leczeniu nowotworów litych jak i hematologicznych.