Raport bieżący 24/2021 – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020

Data sporządzenia: 2021-05-31, godz. 14:19
Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2020 w kwocie 21.494.827,07 zł w ten sposób, że zysk ten:

a) w kwocie 18.344.827,07 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3.150.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,07 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 15 lipca 2021 r., a jako termin wypłaty dywidendy – 5 sierpnia 2021 r.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.