Raport bieżący 24/2019 – Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Data: 7.11.2019, godzina: 19:19.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") do dofinansowania dwóch projektów Celon Pharma S.A. ("Spółka") przedstawionych do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 roku powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR dwóch umów o dofinansowanie ww. projektów.

PROJEKT 1: "Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów – cBITE"

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43,6 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 26,7 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31.12.2023 r.

PROJEKT 2: "Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych" - CITY

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 45,7 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 27,9 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektów zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 22/2019. Spółka wiąże duże nadzieje z powyższymi celami molekularnymi, które mogą stać się przełomem w leczeniu nowotworów litych jak i hematologicznych.