Raport bieżący 25/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2021-06-02                                                                                                    

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał  

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                   

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 9:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za lata 2019 - 2020”
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w puntach 7 i 11 planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w punkcie 14 planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Celon_Pharma_29.06.2021

Projekty_uchwal_na_ZWZ_Celon_Pharma_29.06.2021.pdf