Raport bieżący 28/2022 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, godz: 18:37

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 6 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych "(„Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu „Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio). Informacja o zakwalifikowaniu Projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 25/2022 w dniu 21 listopada 2022 r.

Całkowity koszt kwalifikowalny Projektu wynosi 49,9 mln zł. Na warunkach określonych w Umowie, Agencja przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych i badań podstawowych (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE -L 187/1 z dn. 26 czerwca 2014 r. ze zm.) w kwocie nie przekraczającej 27,0 mln, co stanowi 54% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach.

Określony w Umowie maksymalny okres realizacji Projektu kończy się w dniu 31 października 2028 r.

Projekt ma pozwolić na opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku, będącego zmodyfikowaną strukturalnie i funkcjonalnie rekombinowaną formą ludzkiego białka FGF1, który dzięki swoim właściwościom niwelującym przyczyny rozwoju NAFLD, otyłości, hiperglikemii oraz innych czynników charakteryzujących syndrom metaboliczny będzie nową, alternatywną terapią dla pacjentów cierpiących na choroby syndromu metabolicznego, pozbawioną charakterystycznych dla obecnie stosowanych terapii skutków ubocznych.

W Projekcie zaplanowano dwa kolejne badania kliniczne pozwalające sprawdzić bezpieczeństwo i efektywność, a także wyznaczyć profil farmakokinetyczny dla wiodącego analogu FGF1.

Umowa stanowi w szczególności, iż całość praw majątkowych autorskich, prawa pokrewne i prawa zależne do utworów użytych w ramach Projektu, a także prawa do wyników prac rozwojowych będących rezultatem Projektu muszą przysługiwać Beneficjentowi.

W Umowie wskazano, iż Beneficjent po uzgodnieniu z Agencją, przyznaje Agencji prawo wykupu licencji niewyłącznej ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru prawa do wykupu licencji przez Agencję, Agencji przysługuje prawo wykupu licencji niewyłącznej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenach rynkowych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku całkowitego braku komercjalizacji w terminie 3 lat od zakończenia Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości dofinasowania wraz z odsetkami.

Spółka nie identyfikuje barier w komercjalizacji produktów rozwijanych w ramach projektów na podstawie aktualnej wiedzy i przeprowadzonej analizy czystości patentowej.

W przypadku komercjalizacji poprzez wdrożenie przez Beneficjenta we własnej działalności gospodarczej, Beneficjent zobowiązuje się do kontynuacji kolejnej fazy badania klinicznego produktu leczniczego, będącego przedmiotem Projektu lub w innym wskazaniu na podstawie opracowanych wyników, w ramach własnej działalności gospodarczej w terminie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu.