Raport bieżący 29/2021 – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 r. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ciągu 3 lat poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie nie większej niż 15 mln (raport bieżący nr 9/2021), tj. zakłada pozyskanie kapitału dla Spółki na pokrycie 5-letniego programu inwestycyjnego. Zarząd Spółki podjął obecnie decyzję o emisji tylko do 6 mln akcji i pozyskaniu kwoty około 60 mln euro, aby sfinansować potrzeby inwestycyjne na następne 2 lata. Jest to zgodne z praktyką rynkową obserwowaną w segmencie spółek biotechnologicznych.

Po ww. zmianie, uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi, iż podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN oraz nie wyższą niż 600.000 PLN, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Dokonuje się przy tym stosownej zmiany treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

Treść uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółka przekazuje w załączeniu.

Zarząd Spółki przypomina, iż informacja o zarejestrowaniu stosownych zmian Statutu oraz o dokonaniu wpisu kapitału docelowego w KRS została opublikowana raportami bieżącymi nr 20/2021 i 21/2021 odpowiednio w dniach 12 kwietnia 2021 r. i 6 maja 2021 r.

https://celonpharma.com/wp-content/uploads/2021/06/39653279_Uchwala_ws_zm_uchwaly_o_emisji_w_ramach_kapitalu_docelowego_Celon_Pharma.pdf