Raport bieżący 35/2021 – Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2021-07-29

Skrócono nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Temat Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. _"Spółka"_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych serii D Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda _"Akcje Oferowane"_, przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. _raport bieżący nr 9/2021_ oraz uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 10 maja 2021 r. _raport bieżący nr 22/2021_, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2021 r. _raport bieżący nr 29/2021_:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Zapisy na Akcje Oferowane miały miejsce w dniach od 2 lipca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. W dniach 2-5 lipca 2021 r. miało miejsce przyjmowanie zapisów i płatności od Uprawnionych Inwestorów będących Inwestorami Indywidualnymi, a przyjmowanie zapisów i płatności od Inwestorów Indywidualnych innych niż Uprawnieni Inwestorzy miało miejsce w dniach 2-6 lipca 2021 r. W dniach 8 – 12 lipca 2021 r. miało miejsce przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, w tym od Uprawnionych Inwestorów będących Inwestorami Instytucjonalnymi.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Przydział Akcji Oferowanych został dokonany w dniu 15 lipca 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Łączna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 6.000.000 _sześć milionów_, przy czym liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Spółkę Inwestorom Indywidualnym wyniosła 185.678 _sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem_, co stanowiło 3,1% wszystkich Akcji Oferowanych, a liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Spółkę Inwestorom Instytucjonalnym wyniosła 5.814.322 _pięć milionów osiemset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa_, co stanowiło 96,9% wszystkich Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Złożono zapisy na 6.000.000 _sześć milionów_ Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Liczba Akcji Oferowanych, które zostały przydzielone wyniosła 6.000.000 _sześć milionów_.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena Oferowana Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 36,00 PLN _trzydzieści sześć złotych_ za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy na Akcje Oferowane złożyło 71 inwestorów, w tym 8 Inwestorów Indywidualnych oraz 63 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje Oferowane przydzielono 71 inwestorom, w tym 8 Inwestorom Indywidualnym oraz 63 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwa _firma_ subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji była równa 216.000.000 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji;
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wszystkich kosztów emisji Akcji Oferowanych, informacja dotycząca ww. kosztów, wraz z ich podziałem na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego oraz promocji oferty, zostanie przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę w odrębnym raporcie bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich rozliczeń od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wszystkich kosztów emisji Akcji Oferowanych, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną, zostanie przekazany do publicznej wiadomości przez Spółkę w odrębnym raporcie bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich rozliczeń od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia oferty.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.