Raport bieżący 37/2021 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje o rejestracji w dniu 9 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego, przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 2021 r. (raporty bieżące nr 9/2021 i 29/2021).

Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, zarejestrowana przez Sąd w dniu 12 kwietnia 2021 r. (raport bieżący nr 20/2021), upoważniła Zarząd Spółki do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w ciągu 3 lat od chwili zarejestrowania tej uchwały przez Sąd, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie nie większej niż 15.000.000 akcji. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego upoważnienie zostało wykorzystane w odniesieniu do 6.000.000 akcji. 

Po dokonaniu rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.100.000,00 zł i dzieli się na 51.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 15.000.000 akcji imiennych serii A1,

- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 66.000.000.

Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.100.000,00 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000,

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B1 do B15 000 000,

d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D1 do D6.000.000.”

Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Statut-Celon-Pharma-S.A.-9.09.2021