Raport bieżący 38/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Data sporządzenia: 2021-09-10

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o otrzymaniu od Pana Macieja Wieczorka zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym zawiadamiam w imieniu swoim oraz spółki Glatton Sp. z .o.o., w której posiadam 100% udziałów, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Celon Pharma S.A. („Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce była rejestracja w dniu 9 września 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiadałem pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. 30.003.531 akcji Spółki, stanowiących 66,67% jej kapitału zakładowego Spółki i byłem pośrednio uprawniony do 45.003.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 75,01% ogólnej liczby głosów, w tym: 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 30.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 50% ogólnej liczby głosów oraz 15.003.531 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 33,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 15.003.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 25,01% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiadam pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. 30.003.531 akcji Spółki, stanowiących 58,83% jej kapitału zakładowego i jestem pośrednio uprawniony do 45.003.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 68,19% ogólnej liczby głosów, w tym: 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 29,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 30.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 45,45% ogólnej liczby głosów oraz 15.003.531 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 29,42% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 15.003.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,73% ogólnej liczby głosów.

Nie posiadałem i nie posiadam bezpośrednio akcji Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie istnieją inne niż Glatton Sp. z o.o. podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:

Nie występują.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia akcjonariusz jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

45.003.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 68,19% ogólnej liczby głosów.”