Raport bieżący 39/2021 – Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW

Data sporządzenia: 2021-09-16                                                                                                               

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW                                                         

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanym w dniu 14 września 2021 roku, w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLCLNPH00015, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Warunkiem rejestracji akcji serii D jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja akcji serii D nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia ww. akcji do obrotu.