Raport bieżący 40/2021 – Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki do obrotu giełdowego

Data sporządzenia: 2021-09-16                                                                                                                               

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki do obrotu giełdowego

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 15 września 2021 roku uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 22 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 września 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCLNPH00015”.