Raport bieżący 40/2020 – Piąte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Temat: Piąte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie ze stanem prawnym na dzień publikacji niniejszego wezwania, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Emitenta wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim wezwaniem  wymaganym przez przepisy prawa do publikacji w trybie raportu bieżącego. Treść wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce znajduje się również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.celonpharma.com