Raport bieżący 41/2021 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w zakresie kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (Akcje serii D), o których mowa w punktach 12 i 13 ww. raportu bieżącego:

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty poniesione przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji serii D wyniosły 13.358.254,97 zł, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty -  10.499.385,06 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 2.075.140,04 zł;

d) promocji oferty – 783.729,87 zł.

Rozliczenie kosztów emisji Akcji serii D w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję serii D wyniósł około 2,23 zł.