Raport bieżący 41/2020 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona na kwotę 8,1 mln zł

Data sporządzenia: 26.11.2020, godz. 19.34
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: "Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinez indukowanych L-DOPA w chorobie Parkinsona", przedstawionego do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 17,0 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 8,1 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 29 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 27/2020.